HAYMANA ZİRAAT ODASI

Suyu Sıcak, Havası Sert, İnsanı Mert; Haymana

2014-10 Makine Ekipman Tebliğine İlişkin Uygulama Rehberi

 

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

PROGRAMI

 

(Tebliğ No:2014/10)

 

 

 

 

UYGULAMA REHBERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA

Tel    : (312) 258 79 12

Faks : (312) 258 79 33

İnternet sayfası : www.tarimreformu.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

2014

 

 

 

 

 

(KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)

 

 

 

 

 İÇİNDEKİLER

 

Tanımlar…………………………………………………………………………….….……..03

A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi  Programı…………………….………03

B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri .......04

C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları,

Uygulama İlleri Ve Tamamlanma Süresi  …………...…….………………………….......05

D-Başvurabilecek Kişi Ve Kuruluşlar……………………………………..………………..05

E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri……………………………………..……….......06

F-Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Ve Karşılanmayacak Giderler ……………..06

G-Başvuru Süreci Ve Şekli…………………………………………………………………..07

H-Başvuruların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi………………………………………...07

I- Hibe Sözleşmesinin Akdedilmesi………………………………………………..………..08

J-Başvuru Uygulaması………………………………………………………..……………...09

K-Ödemeler…………………………………………………………………………………...10

Hibe Başvuru Formu…………………………………………………………………………12

1. Anıza  Doğrudan Ekim Makinesi………………………………………………………...13

2. Arıcılık Makine ve Ekipmanı…………………………………………………………….15

3. Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo ………………………………………………………..19

4. Balya Makinesi…………………………………………………………………………….21

5.Bahçe Traktörü…………………………………………………………………………….22

6.Biçer Bağlar………………………………………………………………………………...24

7. Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti ……………………………….26

8. Canlı Balık Nakil Tankı…………………………………………………………………..28

9. Çayır Biçme Makinesi…………………………………………………………………….....30

10.Çeltik Fide Dikim Makinesi……………………………………………………………..32

11.Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi……………………………………………………...34

12. Dal Parçalama Makinesi ………………………………………………………………..36

13. Diskli Tırmık……………………………………………………………………………..38

14. Dip Kazan ………………………………………………………………………………..40

15. El Traktörü…………………………………………………………………………........42

16. Fındık Toplama Makinesi…………………………………………………………........44

     17. Fındık,mısır,çeltik,ayçiçeği ve kabak çekirdeği kurutma makineleri……..............48

18. File sistemi……………………………………………………………………………......50

 

 

 

19.Güneş Kolektörü ……………………….……………………………...…………….....52

20.Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi……….………………………………...……........54

21.Mibzer …………………………………………..………………………………...…......56

22. Mini Yükleyici ………………….…………………………………….........................58

23. Motorlu Tırpan…………………………………………..…………………………......60

24. Pamuk Toplama Makinesi……………………………………………………………...62

25. Pancar Söküm Makinesi……………………………………………………………......64

26. Patates Söküm Makinesi ………………………………………..…………….............66

27. Pülverizatör……….………………………………………………...…………..…........68

28. Sap Parçalama Makinesi…………………...……………………………………...…...70

29. Sap Toplamalı Saman Makinesi……………….……………………………...…...…..73

30. Silaj Makinesi ………………………………….………………………………………..75

31. Sıra Arası Çapa Makinesi …………………………………………………….......…....77

32. Su Ürünlerinde Buzlama Makinesi …………………………………………...……….79

33. Su Ürünleri İçin Kuluçka Dolabı ……………………………………………...……….81

34. Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı ………………………………………...………..83

35. Süt Analiz Cihazı ………………………..………………………………………...…….85

36. Tambur Filtre  ………………………………………………………….……..…..……..87

37. Taş Toplama Makinesi……………...……………………………………………....…...89

38. Tarım Remorkları…………………..…………………………………………..…..……91

39. Toprak Frezesi………………………………………………………………………..…..93

40. Yem Hazırlama Makinesi ………………………………………………………....…....95

41. Zeytin Hasat Makinesi…………………………………………………………………...98

HİBE SÖZLEŞMESİ……………………………………………………………………..…..99

Ödeme Talep Formu…………………………………………………………….………..…..105

TABLO 1  ……………………………………………………………………………….…….106

TABLO 2  …………………………………………………………………………….……….107

TABLO 3  …………………………………………………………………………….……….108

TABLO 4  ……………………………………………………………………………………..109

TABLO 5  …………………………………………………………………………….……….110

TABLO 6…………...………………………………………………………………………….111

TABLO 7……………………………………………………………………………….……...112

TABLO 8……………………………………………………………………………….……...113

 

 

TANIMLAR

Bu Uygulama Rehberinde;

 

a)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b)  Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

c)  Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri,

          ç)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

         d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e)  İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

g)  Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ)  Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

        h) Referans fiyat: 2013 yılında hibe ödemesi yapılan makine ekipmanlar ve alt grupları için gerçekleşen en düşük sistem referans fiyatlarının, makine tanımlama sistemine il müdürlüğü tarafından girilmiş olan değerlerin tebliğin yayınlandığı tarihteki aya ait ortalama yıllık yurt içi ÜFE oranıyla çarpılmasıyla elde edilen rakamsal değerleri,

ı) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

i) Veri tabanı: Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, il Müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

j) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

         k)Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları, l)   Genç Çiftçi: Bakanlığımızdan genç çiftçi sertifikası alan kişileri,

         m) İyi tarım uygulayıcısı: Bakanlığımızdan iyi tarım sertifikası alan kişileri ifade eder.

           n) Organik tarım uygulayıcısı: Organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişi olup, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) son başvuru tarihinden önce kayıt olduğunu kanıtlayan işletmeler.

 

  1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal kalkınma plan ve programları ile  Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda Belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla,  tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 81 ilin, “Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

B. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI  

UYGULAMA BİRİMLERİ

 

Genel Müdürlük:

 (1)  Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeler, Genel müdürlükçe ödenmek üzere bankaya gönderilir.

 (2)  Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

 (3) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

          (4)  Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme,değerlendirme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

          (5)  Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür. 

 

             İl ve İlçe Müdürlüğü:

           İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, , çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

         Yetkilendirilmiş İlçe müdürlükleri de başvuruları alıp İl müdürlüklerine iletir. İl proje yürütme birimi değerlendirmesinden sonra yatırımcı ile İl Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş İlçe müdürlükleri hibe sözleşmelerini imzalar. İlçe müdürlükleri İl müdürlüğünün verdiği görevleri yapar.

         

           İl Proje Yürütme Birimi:

 İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a)  Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur.

b) Başvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını,  uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme talebi işlemlerini inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir. Uygulama takibi; hibe desteği verilen makine ve ekipmanı iki yıl içinde en az bir kere yerinde kontrolünü içermektedir.

 

          Başvuru Sahibi ve Yatırımcılar:

          Başvuru sahipleri 2014/10 numaralı Tebliğ ve bu Tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, el kitapları ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir.

 

            Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan başvuru sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre hareket etmek zorundadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

        YATIRIM KONULARI, UYGULAMA İLLERİ VE YATIRIM SÜRESİ

 

          Programın yatırım konuları :

  (1) Program aşağıdaki kırk bir adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Bahçe traktörü,

e) Biçer bağlar,

f) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti,

g) Canlı balık nakil tankı,

ğ) Çayır biçme makinesi,

h) Çeltik fide dikim makinesi,

ı)  Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

i)  Dal parçalama makinesi,

j)  Diskli tırmık,

k) Dip kazan,

l)  El traktörü,

m) Fındık toplama makinesi,

n) Fındık ,mısır ,çeltik,ayçiçeği ve kabak çekirdeği kurutma makineleri,

o) File sisteminin kurulması,

ö) Güneş kolektörü,

p) Kimyevi gübre dağıtma makinesi,

r) Mibzer,

s) Mini yükleyici,

ş) Motorlu tırpan,

t) Pamuk toplama makinesi,

u) Pancar söküm makinesi,

ü) Patates söküm makinesi,

v) Pülverizatör,

y) Sap parçalama makinesi,

            z) Sap toplamalı saman makinesi,

           aa) Silaj makinesi,

           bb) Sıra arası çapa makinesi,

           cc) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

           çç) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

           dd) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

           ee) Süt analiz cihazı,

            ff) Tambur filtre,        

            gg) Taş toplama makinesi,

            ğğ) Tarım römorkları,

            hh) Toprak frezesi,

            ıı)  Yem hazırlama makinesi,

            ii)  Zeytin hasat makinesi.

           Programın uygulama illeri:

          Program tüm illerde uygulanacaktır.

           Yatırımların tamamlanma süresi

Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti dahil olmak üzere en geç 45 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gündür. 

    

D- BAŞVURACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

   Başvuracak kişi ve kuruluşlar

 (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine veya  Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a)  Tebliğin 8 inci maddede belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.

 (2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

 

  Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

 (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda 2 ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç(sadece süt soğutma tankı için) aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez. Çiftçi kayıt sisteminde cezalı durumda bulunan yatırımcılar başvuru yapamazlar

 

     E-HİBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LİMİTLERİ

Hibe desteği oranı

 (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2)  Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, Koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, Hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4)  Başvuru bütçeleri KDV ve diğer vergiler hariç hazırlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

(1)  8inci maddede belirtilen makine ve ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2)  Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

        (3) Yatırımcılar tarafından satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşması durumunda ,kalan kısım yatırımcı tarafından ayni katkıyla karşılanır.

(4) Mal bedeli ile yerinde montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı, değerlendirme aşamasında referans fiyat listelerine dayandırılır ve ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılamaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

 

F. HİBE DESTEĞİ İLE KARŞILANMAYACAK GİDERLER

a) Her türlü borçlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen taksitlenme hariç harcama ve giderler

        ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri

ı)  Eğitim giderleri

        i)  Üretim tarihi 2013 ve 2014 yılından önce olan makine ve ekipmanlar. 

      

         G- BAŞVURU SÜRECİ ve ŞEKLİ        

          Başvuru Zamanı:

          Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde il veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

         Elektronik başvurularda başvuru için gerekli bütün evraklar sisteme işlenmiş veya yüklenmiş olması gerekmektedir. Yatırımcı; istenmesi halinde bütün başvuru evraklarını belirtilen süre içerisinde il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

         Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi:

(1) Bu Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlıdır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3)  İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

         (4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayı, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

          Başvurulacak Yerler:

           Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği ve bakanlık kayıt sistemine dahil olduğu il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine elektronik ortamda veya şahsen yapılır.

                

             Başvuru Şekli:

(1) Başvurular, 8 inci maddede belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il Müdürlüğü veya Yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine içeriği İl müdürlükleri tarafından hazırlanan tarihli teslim alma belgesi verilir.   Başvuruda istenecek belgelerde bulunan proforma faturada yatırımcının almayı düşündüğü makine ve ekipmanın bütün teknik özelliklerini içermelidir. Ayrıntılı olarak model, marka ve makine alt gurubunun ismi detaylarıyla muhakkak yazılmalıdır.

 (3) Başvurulan makine ve ekipmanla; satın alma aşamasında istenen deney raporundaki tarif edilen makine ve ekipman aynı  olmalıdır.

 (4) Özürlülük ölçüsü sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun alınmış %40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olan yatırımcılar veya kendileri gelemediği durumlarda kanuni temsilcisi tarafından İl müdürlüğüne başvuru yapılır.

 

H- BAŞVURULARIN İDARİ YÖNDEN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

            Başvuruların Uygunluk Açısından İncelenmesi:

(1)  Başvurunun idari yönden incelenmesi İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde İl Müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

          (2) İl Müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin 11 ve 12 maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. 

    Başvuruların değerlendirilmesi:  

 (1) Referans fiyat 2013 yılında hibe ödemesi yapılan makine ekipman ve alt grupları için gerçekleşen en düşük sistem referans fiyatlarının, Makine Tanımlama Sistemine İl Müdürlükleri tarafından girilmiş olan değerlerin tebliğin yayınlandığı tarihteki aya ait ortalama yıllık yurtiçi ÜFE oranıyla çarpılmasıyla elde edilen rakamsal değerlerden oluşan listede belirtilen fiyatlardır. Listede olmayan makine ve ekipmanların fiyatlarını İl Proje Yürütme Birimi piyasa rayiçlerine göre belirler.

 (2) Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanım amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özellikleri gibi çalışmalar yapılır.

          (3) Uygun görülen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre her makine için ayrı puanlama yapılarak yatırımcı listeleri hazırlanır.

             Değerlendirme nihai kararı:

 (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı; Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve kalan bütçe ödeneği çerçevesi dikkate alınarak belirlenir.

    (2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısının tespitinde, il ve ilçeye gelen başvuru sayıları, ilçenin daha önceki yıllarda hibe desteğinden yararlanma oranları, ilçenin gelişmişlik kriterleri, ürün deseni ve üretim şekli gibi kriterler dikkate alınarak ilçe bazlı makine ve ekipman ödeneğinin dağıtımı yapılabilir. Bu durum uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

    (3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda, belirleyeceği üç adet makine ve ekipman öncelikli olmak üzere, hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. İl proje yürütme birimi öncelikli olarak üç adet makine ve ekipmanı belirler. Geçerli başvurular içerisinden bu 3 makine ve ekipmanın kaç adetine destek vereceğine karar verir.  Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödeneğin artması durumunda, başvuruları alınan diğer makine ve ekipmanlar seçilerek desteklenir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.        

    (4)  İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

            Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

          (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen belgeler 20 günde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Uygulama Rehberi kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonrası asıl, yedek listeler Tablo2’ye uygun olarak ve reddedilen yatırımcılar ise isim listeleri ve red gerekçeleri yazılı şekilde il müdürlüğünün onayına sunulur. Tüm listeler İl/İlçe Müdürlüğü ilan panoları ve il/ilçe müdürlüğü internet sitelerinde on gün süre ile yayımlanır. Listedeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

 

 

 

 

 (2) Başvurudan sonra makine ve ekipman marka ve model değiştirme hakkı yoktur. Ancak Makine ve ekipman almaya hak kazanan asıl yatırımcılardan ayni katkıya itirazı olanlara on günlük ilan süresince, azami teknik özellikleri aynı kalmak şartı ile ve başvurudaki fiyattan veya altındaki fiyattan alınmak üzere marka ve model değiştirme hakkı verilir. Değerlendirme kriterlerindeki puanlamayı etkilememek kaydı ile, hibe sözleşmesi imza tarihine kadar, satın alacağı makine ve ekipmana ait proforma fatura ve yeni makine ve ekipmana ait teknik şartnameyi il müdürlüğüne teslim eder. Bu süreç içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayacak durumdaki yatırımcılardan yazılı beyan alınarak, yerine yedekten sıraya uygun yatırımcı çağrılır, yedek listedeki yatırımcıların da hibe sözleşme öncesine kadar marka ve model değiştirme hakkı vardır.

 (3) İlanın son günü, yeniden düzenlenip onaya sunulan İl müdürlüğü yatırım bütçesi kadar olan bütün yatırımcı listelerinin toplamı, il/ilçe müdürlüğü internet sitesinde yayımlanır. Listedeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

 Genel Müdürlük tarafından İl müdürlüğüne ayrılan ödeneğin tamamı bitirilene kadar yedek listelerden sıraya uygun olarak hibe sözleşmesi imzalamaya yatırımcı çağrılabilir. İl proje yürütme biriminin raporu ve il müdürünün onayı ile sıraya uygun yedek yatırımcı hibe sözleşmesi yapmaya davet edilebilir. Yedek yatırımcıların hibe sözleşmesi imzalama süreçleri asil yatırımcılardaki ile aynı süreç işletilir. Ancak sadece yedek yatırımcılar için gerek görüldüğü hallerde il müdürlüğü tarafından hibe sözleşmesi metin değişikliği yapılarak süreçler kısaltılabilir. Bu değişiklik taraflarca imza altına alınır.

 

I- HİBE SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ

            Hibe Sözleşmesi:

         (1)Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının (İl müdürlüğü yatırım bütçesi kadar olan bütün yatırımcı listelerinin son hali) İl Müdürlüğü internet sitesinde, İl ve İlçe duyuru panolarında yayınlanma süresinin son gününden itibaren on gün içerisinde il veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir.

 (2)Hibe sözleşmesi, il veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile  başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

          (3)Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen yatırımcılar iki yıl süreyle hibe desteğinden faydalanamazlar ve Hibe sözleşmesinden sonra makine ve ekipman değişikliği yapılmaz.

          (4)İl müdürlüğü, hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini Tablo 3’ye uygun olarak hazırlar.

           (5)Yatırımcının, hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi durumunda yasal mirasçıları herhangi bir talepte bulunamaz, ancak sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi durumunda, hibe sözleşmesi tadil edilerek yasal mirasçıları ile uygulamalara devam edilir.

 (6)Referans listeleri, yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan ve metraj gerektiren makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte İl proje yürütme birimi yetkilidir.

          Hibenin Nihai Tutarı:

(1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

         (2) Hibenin nihai tutarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranları aşamaz.

        Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi:

(1) Başvuru sahibi, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü, hibe sözleşmesini fesheder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, İl Müdürlükleri tarafından, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlıklar veya vergi dairesi başkanlıkları vasıtası ile geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasına neden olan yatırımcı ve yükleniciler, geri alınacak tutarların tahsilinden sorumlu tutulurlar.

 

 

 

 (3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcı ve yükleniciler il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle Bakanlığın hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.     

            Hibe Sözleşmesinin Madde 7, 8’e uymaması, hibe sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması, hibe sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması, yukarıda bahis edilen konulardaki durumlardan herhangi birinde hibe sözleşmesi fesih edilir.

           Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen yatırımcılar iki yıl süreyle makine ve ekipman desteğinden faydalanamazlar.

 

       J- BAŞVURU UYGULAMASI

          Uygulamaların İzlenmesi:

(1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi İl Proje Yürütme Birimi veya yetkilendirilen İlçe Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

(3) Proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da takip edilir.        

 

 Satın Alma Usul Ve Esasları:

         (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.         

         (2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra satın alma aşamasında hibeye esas makine ve ekipmanın marka ve modeli değiştirilemez.

         (3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin %50’sine hibe desteği sağlanır. Satın alımlarda idarenin istemesi halinde yatırımcı yükleniciden tebliğ yayını tarihinden sonraki aylara ait faturalar isteyebilir.         

              Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz. Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır. Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmaz.

             Bir yüklenici, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatışmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleşmesini yürütebilecektir.   

   Yasak Fiil Ve Davranışlar

             Hibe, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

            Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.  

          

K- ÖDEMELER

          Hibe Desteği Ödeme Talebi :

       (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve malın teslim alındığına dair belgeyi bir asıl bir kopya olmak üzere İl Müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.    

        (2) Mal alımı fatura tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 40 gün içerisinde olmalıdır. Bu süreyi aşması durumunda İl Müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri kendilerine ait T.C. kimlik numarası veya vergi numaralarını gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben beş gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne teslim eder.

 

 

(3) İl Proje Yürütme Birimi, yukarıdaki maddede belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipmanlar için tespit tutanağını 45 g&uu

Başkanımız
Halil İbrahim Balıkçı
Gelişmelerden Haberdar Olun
İstatistikler
Aktif Ziyaretçi : 1
Dün Tekil : 30
Bugün Tekil : 16
Toplam Tekil : 74799