HAYMANA ZİRAAT ODASI

Suyu Sıcak, Havası Sert, İnsanı Mert; Haymana

Yeni Hal Kanunu Pazar Yerleri Yönetmeliği Hk

“Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 26 Mart 2010 tarihi

itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ülkemizde yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi, 5957 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yürütülecektir.

                  5957 sayılı Kanun’un uygulanması amacıyla“Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik”12 Temmuz 2012 tarih, 28351 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğegirmiştir.

               Yönetmelikte, semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılması,yönetim ve denetimi, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda
aranılacak nitelikler, bunların çalışmaları, yapacakları satışlar, hakları ve uymakla yükümlü bulundukları kurallar, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususlar yer almaktadır.

Pazar Yerlerinin Kurulması Ve Işletilmesi

Semt pazarlarının %20’sinin üreticilere ayrılması, üreticilere semt pazarı ile aynı gün olmamak koşulu ile ayrı bir günde üretici pazarının kurulabileceği yönetmelikte yer almıştır.

Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye,
altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riskini değerlendirmek; üretici pazarının kurulmasında, yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi, üretim sezonu ile üretici ve tüketici taleplerini değerlendirmek üzere “Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunu”oluşturulacaktır.
 
               Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen pazar yeri kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili
müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu veziraat odasıile o yerde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer temsilci olmak üzere
on üyeden oluşacağı yönetmelikte belirtilmiştir.
               Tahsis

            Yönetmelikte semt ve üretici pazarlarındaki satış yerlerinin tahsis yoluyla işletileceği hükme bağlanmıştır. Bu durumdaüreticilerden de tahsis ücreti alınacaktır.
  Tahsisücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisince her yıl belirlenecek tarifeye göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında günlük olarak tahsil edilecektir.

            Üreticilerden alınacak tahsis ücreti, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifedeki en alt orandan hesaplanacaktır.
 

Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde;

               a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,
 

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,

               c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı  verilmemiş olmak,
 

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha
fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

               d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olma şartı getirilmiştir.

 

Satış yeri tahsisi için üreticilerimize, ÇKS’ye kayıtlı olma zorunluluğu getirilmiştir. ÇKS’ye kayıt zorunluluğu için 01.01.2014 tarihine kadar geçiş süreci
tanınmıştır. Geçiş sürecinde ziraat odası kaydını gösterir belgenin kullanılabileceği belirtilmiştir.

 

(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar, Ek-1’de yer alan dilekçe ile birlikte ilgili belediyeye başvurur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

 

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

 

b) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname,

 

c) İlgili meslek kuruluşuna/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili
sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

ç) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,

 

d) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

Yönetmelikte başvuruların, duyuruda belirtilen tarihe kadar bizzat yapılacağı, yapılan inceleme sonucunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan müracaat sahiplerinin
kura işlemine katılma hakkı kazanacağı belirtilmiştir.


         Satış işlemleri
 

Üreticilerce satışa sunulan sebze ve meyvelere ilişkin bildirim, ilgili belediyeye yıllık olarak her yılın Ocak ayında üreticiler tarafından yapılacağı,

 

Üreticiler, pazar yerlerinde yalnızca kendi ürettikleri sebze ve meyvelerin satışını yapabilecekleri,

 

Satılabilecek toplam mal miktarı, adet ile yapılan satışlarda 300 adet, bağ ile yapılan satışlarda 100 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 200 kilogramdan az olmamak
üzere belediye encümenince belirleneceği,

 

Satış yeri bulunmaksızın satış yapılamayacağı yönetmelikte hükme bağlanmıştır.

 

Kimlik Kartı

 

Belediyece, tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişilere, yönetmeliğin EK-5’inde belirtilen şekle uygun kimlik kartı verilecek olup, tahsis sahiplarine verilen
kimlik kartlarını yakalarına takmak zorunluluğu getirilmiştir. Tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişiler, mevsim şartlarına uygun olarak özellikleri ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediyelerce belirlenen kıyafeti giymek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kimlik kartlarını bulundurma ve öngörülen kıyafeti giyme zorunluluğu 01.01.2013 tarinden itibaren yürürlüğe girecektir.

12 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28351

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulunduklarıkuralları, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Belediye: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi belediyeleri,

c) Bildirim: Bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelere ilişkin sisteme yapılan beyan işlemini,

ç) Bildirim miktarı: Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kilogramı,

d) İl müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,

e) Kanun: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Künye: Sebze ve meyvelerin üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren ve sistem üzerinden basılan belge veya barkodlu etiketi,

g) Mal: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil ticarete konu sebze ve meyveler ile belediyece pazar yerlerinde satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerini,

ğ) Meslek kuruluşu: Pazarcıların üyesi oldukları ihtisas odalarının kurdukları ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar federasyonuna kayıtlı meslek odasını veya ihtisas odasıbulunmayan yerlerde en fazla pazarcı üyeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkârlar odasını,

h) Pazar yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarlarını,

ı) Pazarcı: Malları semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensubunu,

i) Perakende satış: Tek seferde bildirim miktarının altında yapılan satışı,

j) Semt pazarı: Üreticiler ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerini,

k) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini,

l) Tahsis: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen işgaliye harcı karşılığında, semt ve üretici pazarlarındaki satış yerlerinin geçici olarak kullanım hakkını,

m) Tahsis sahibi: Pazar yerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri,

n) Tahsis ücreti: 2464 sayılı Kanuna göre, işgal edilen alan ile orantılı olarak belediye meclisince belirlenen işgaliye harcını,

o) Üretici: Organik ve iyi tarım uygulamaları kaps

 

Başkanımız
Halil İbrahim Balıkçı
Gelişmelerden Haberdar Olun
İstatistikler
Aktif Ziyaretçi : 1
Dün Tekil : 30
Bugün Tekil : 16
Toplam Tekil : 74799