HAYMANA ZİRAAT ODASI

Suyu Sıcak, Havası Sert, İnsanı Mert; Haymana

Gen Kaynakları Dest.Tebliğ Hk.

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 2012 yılında uygulanacak Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma Ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/54) 18 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ekte sunulan tebliğde yer alan bazı hususlar aşağıda yer almaktadır: Desteklemeden Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici/birlik yararlanabilecektir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet edecek ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremeyecektir. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilecektir. Koruma amaçlı ve geliştirme amaçlı desteklenecek ırkların listesi ekte sunulan tebliğde yer almaktadır. Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına, destekleme ödemesi yapılacaktır. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 20.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 5.250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenecektir. Geliştirme projesinde yer alan yetiştiriciler birliğe üye olmak zorundadır

17 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28356

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI YERİNDE KORUMA VE GELİŞTİRME

DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/54)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan usul ve esaslar kapsamında, genetik çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı, proje kapsamındaki yetiştiriciler ve bunların üye olduğu Damızlık Yetiştirici Birliklerine, üniversite ve Bakanlık Araştırma Enstitü/İstasyonlarıyla işbirliği yapmak suretiyle verim kayıtlarına dayalı hayvan ıslahı konularında deneyim kazandırılması, hayvansal üretim ve verimliliğin artırılması için saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı yetiştirici koşullarında yürütülen ülkesel ıslah çalışmalarıyla, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerine bağlı olarak illerde TAGEM master plan tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki Proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere, yetiştirme, pazarlama faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların oluşturdukları Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş birlikleri,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): İlgili mevzuatla oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgileri kayıt altına alan veri tabanını,

e) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn (pedigri) ve verim kayıtları tutulan sürüleri,

f) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitü ve istasyonlarını,

g) Hayvan kayıt sistemi: İlgili mevzuatla oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin, sığır cinsi hayvanlar, koyun-keçi ve arı kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanı, Koyun-Keçi Kayıt Sistemini ve Arı Kayıt Sistemini,

ğ) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

i) İl/İlçe tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan komisyonu,

j) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

k) Master Plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

l) Merkez birlik: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ve faaliyetleri tüm yurdu kapsayacak şekilde her türden hayvan için ayrı kurulmuş merkez birliklerini,

m) Proje: Master Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

n) Proje lideri: Alt projelerde TAGEM tarafından görevlendirilen personeli,

o) Proje uygulama esasları: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

ö) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konuların görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

p) Seçim komisyonu: Yetiştiriciler ve hayvan materyalini seçmek üzere TAGEM, enstitü, il/ilçe müdürü veya ilgili şube müdürü ile proje liderinden oluşan komisyonu,

r) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına birlik ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

s) Taban sürü: Ana, yavru ve verim kayıtları tutulan sürüleri,

ş) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

t) TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

u) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yetiştirici elinde evcil hayvan genetik kaynaklarının verim özelliklerinin geliştirilmesini,

ü) Yerinde koruma: Sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren yerli evcil hayvan genetik kaynaklarını doğal yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, yeterli büyüklükte sürü veya sürüler halinde korunmasını,

v) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

y) Taahhütname: Koruma ve geliştirme alt projelerinde yer alan yetiştiricilerden çalışmada alınması gereken verileri alınmasına ve yapılan işlemlerde masrafların karşılanmasına razı olunduğuna dair Birlikler tarafından alınan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi

Desteklemelerine İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Desteklemenin yapılması

MADDE 5 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar: Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici/birlik bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı: Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için, TAGEM’in talebi yeterli olmakla beraber projenin uygulanacağı il/ilçe müdürlüklerinin ve/veya yetiştirici birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek hayvan ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenir. İl müdürlükleri 2012 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

c) Desteklenen ırklar;

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar: Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, İspir ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır.

Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına, destekleme ödemesi yapılır.

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 20.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 5.250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları; (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde tablo halinde verilmiştir. Destekleme, verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda ve damızlıkta kullanılan manda boğası üzerinden yapılır.

Geliştirme projesinde yer alan yetiştiriciler birliğe üye olmak zorundadır. Birlik TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan proje çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, süt ölçümü, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Yetiştirici projede bulunduğu süre içerisinde kayıtlı hayvanlarına ait ölüm ve zorunlu kesim belgelerini muhafaza eder. Geliştirme projesine alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.

ç) İstenecek belgeler;

1) Hayvan Genetik Kaynakları Korunma Başvuru Dilekçesi (Ek-1),

2) Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Hakediş Formu (Ek-2),

3) Taahhütname (Ek-3),

4) Koruma amaçlı desteklenen ırklar için İkamet İlmühaberi,

5) Sözleşme,

6) Elit Sürü Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-4),

7) Taban Sürü Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-5),

8) Anadolu Mandası Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-6).

d) Uygulama esasları;

1) Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller;

 

Desteklenecek Irk

Destekleneceği İl

Boz Sığır Irkı

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

Yerli Kara Sığırı

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman       

Yerli Güney Sarısı Sığırı

Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı

Erzurum, Kars, Artvin

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı

Hatay, Şanlıurfa

Zavot Sığırı

Ardahan, Kars

Anadolu Mandası

Balıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ

Kıvırcık Koyunu

Kırklareli, Balıkesir

Sakız Koyunu

İzmir, Uşak

Gökçeada Koyunu

Çanakkale

Karagül Koyunu

Tokat

Herik Koyunu

Amasya 

Çine Çaparı Koyunu

Aydın

Hemşin Koyunu

Artvin, Erzurum

Norduz Koyunu

Van

Dağlıç Koyunu

Afyonkarahisar, Konya

Tuj Koyunu

Ardahan, Kars

Karakaçan Koyunu

Çanakkale, İzmir, Balıkesir

Kilis Keçisi

Başkanımız
Halil İbrahim Balıkçı
Gelişmelerden Haberdar Olun
İstatistikler
Aktif Ziyaretçi : 1
Dün Tekil : 30
Bugün Tekil : 16
Toplam Tekil : 74799