HAYMANA ZİRAAT ODASI

Suyu Sıcak, Havası Sert, İnsanı Mert; Haymana

Tüzük

ZIRAAT ODALARI VE ZIRAAT ODALARI BİRLİĞİ

NİZAMNAMESİ


 

 

Bakanlar kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1959, No: 4/11999

Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1957, No: 6964

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1959, No: 10297

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 40, S. 1459

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Azalık ve kayıt işleri

Madde 1 - Bu Nizamnamede yazılı (Kurum) tabiri, devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden hükmi şahısları ve hükmi şahsiyeti haiz olmasalar dahi Devlete, katma ve hususi bütçeli dairelere, belediyelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait zirai işletme ve müesseseleri ifade eder.

Madde 2 - Kurumların, kanunun 5 inci maddesi gereğince verecekleri asli azalık beyannamelerinde aşağıdaki malümat bulunur:

a) Kurumun adı;

b) Kurumun merkezinin bulunduğu yer;

c) Beyanname veren, kurumun şubesi ise, şubenin bulunduğu yer;

d) Kurumun faaliyet mevzuu;

e) Kurumun o yerdeki çiftçilik işlerine tahsis edilmiş sermayesi;

f) Kurumun o yerdeki temsilcisi. Kurumlar, zirai faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay zarfında asli azalık beyannamelerini mıntakası içinde bulundukları odaya verirler. Aksi halde, bunlar, kanunun 35 inci maddesi gereğince odalar tarafından re'sen kaydedilirler.

Madde 3 - Asli azalık vasıflarını haiz hakiki şahıslar hakkında kanunun 5 inci maddesi mucibince bulundukları köylerde ihtiyar meclislerince, şehir ve kasabalarda ihtiyar heyetlerince tanzim ve tasdik edilecek cetveller, aşağıda yazılı malümatı ihtiva eder.

a) Adı ve soyadı, Baba adı, ve doğum tarihi;

b) Kanuni ikametgahı;

c) Meslek ve sanatı;

d) Çiftçiliğin hangi şubeleriyle ve nerede iştigal edildiği;

e) Çiftçilik varlığı (Ayın ve nakit olarak ayrı ayrı miktarı).

Madde 4 - Çiftçiliğin herhangi bir şubesinde veya çeşitli şubelerinde yetiştirici, islahcı, üretici veya değerlendirici olarak bir yıldan fazla faaliyet gösterenler devamlı çiftçi sayılırlar. Kurumlar, çiftçilikle iştigal müddetleri ne olursa olsun aza kaydedilmek mecburiyetindedirler.

Ziraat Faaliyet Şubeleri Şunlardır:

a) Tarla ziraati (Çayır ve mer'a dahil);

b) Bahçe ziraati (Meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çaycılık, gülcülük, çiçekcilik);

c) Çeşitli fidan ve ağaç yetiştiriciliği;

d) Hayvancılık (Büyük veya küçük baş hayvanlarla kümes hayvanları, kürk hayvanları, arıcılık, ipek böcekciliği ve kozacılık);

e) Mahsullerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi şartiyle ziraat sanatları (Süt ve mamülleri, et ve mamülleri, şarapçılık, sirkecilik, meyve ve sebze yarı ve tam mamulleri ve nebati yağcılık).

 

Madde 5 - Muhtarlar, Ziraat odalarına yeniden aza kaydedilmeleri veya azalıktan çıkarılmaları lazım gelen veya oda azası iken çiftçilik varlığında değişiklik olan hakiki şahısları, her yıl Eylül ayı içinde oda idare heyetlerine bildirmekle mükelleftirler. Kurumlar, ilk beyannamelerinde malümatta husule gelen değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren bir ay zarfında bir ek beyanname ile azası bulundukları oda idare heyetlerine bildirirler.

Madde 6 - Azalığa kayıt olunan kurumların ve hakiki şahısların odalarda hususi sicili tutulur. Sicile kayıt keyfiyeti odalarca kurumlara yazı ile bildirilmekle beraber, azalık cetvelinin hususi sütnununa da işlenir. Kurumlar, hangi seçim çevresinin azalık cetveline ithal edilmişlerse, o çevrede reye iştirak ederler. Bu husus kendilerine yapılan tebligatta da ayrıca belirtilir. Hakiki şahısların azalığa kayıtları bir cetvel halinde kayda esas teşkil eden beyanname cetvellerini vermiş olan muhtarlığa gönderilir. Bu cetveller, muhtarlıkta 15 gün asılmak suretiyle ilan olunur. İlanın askıya alınması ve askıdan indirilmesi, tarihleri ile birlikte, zabıt varakası ile tesbit edilir. Zabıt varakası muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından imzalanır. Bu ilan tebliğ yerine geçer.

Madde 7 - Alakalılar, kayıt muamelesine, yazı ile vakı tebligatta tebliğ tarihinden; ilanla vakı tebligatta, ilan müddetinin hitamı tarihinden itibaren 15 gün zarfında idare heyeti nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz yazı ile yapılır. İtirazın müstenidatı itiraznameye bağlanır, oda heyeti bu itirazı, lüzumlu tetkikat ve icap ederse tahkikatı yaptıktan sonra ve itiraz tarihinden itibaren üç ay müddet içinde karara bağlar. Kararlar, itirazı yapana karar tarihinden itibaren bir hafta içinde yazı ile bildirilir. İdare heyeti kararına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak itiraz oda meclisince tetkik edilerek kati karara bağlanır. İtiraznameler ya doğrudan doğruya Ziraat Odalarına veya köy ve mahalle muhtarlarına verilir. Muhtarlar müracaat tarihini itirazname üzerinde tesbit ve mühür ve imza ile tasdik ederek derhal oda idare heyeti reislerine gönderirler.

Madde 8 - Azalık durumları katileşenlere Ziraat Odası tarafından bir azalık karnesi verilir. Azalık karnesine azanın adı, soyadı, babasının adı, doğum yeri ve tarihi,işi ve hangi seçim çevresinde rey vereceği yazılır ve ayrıca seçim haneleri de bulunur. Azalık durumları kesinleşen seçim çevrelerine ait kati azalık cetvelleri her yıl oda tarafından o çevre muhtarlığına gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Umumi Heyete delege seçimi

Madde 9 - Ziraat Odaları Umumi Heyet delegelikleri için yapılacak seçimler, tek dereceli ekseriyet sistemine göre ve gizli rey usuliyle olur. Rey serbest ve şahsidir. Reylerin sayılması ve ayrılması açık yapılır.

Madde 10 - Delege seçimleri, seçim çevreleri içinde yapılır. Oda azaları ancak kendi seçim çevrelerinde reylerini kullanabilirler. Birden fazla seçim çevresinde rey vermek yasaktır. Her seçim çevresinde kanunun 7 nci maddesi gereğince Ekim ayında yapılacak Oda Umumi Heyet seçimlerinin hangi gün yapılacağı vilayet merkezinde valiler, kazalarda kaymakamlar tarafından tasbit ve o seçim çevresinde münasip vasıtalarla ilan olunur. Rey verme günü saat 8 den 17 ye kadar olan zaman rey verme müddetidir. Saat

17 ye geldiği halde sandık başında reylerini vermek üzere bekleyen Ziraat Odası azaları varsa bunlar da reylerini kullanırlar.

Madde 11 - Seçim çevresinin ihtiyar meclisi veya heyeti, muhtarın riyasetinde toplanarak sandık kurulu vazifesini görür. Hazır bulunamayan azaların yerlerine yedekleri alınır. Sandık kurulu, bunlarla da teşekkül edemediği takdirde muhtar tarafından aza seçilebilme vasıflarını haiz kimseler kurula iştirak ettirilir. Muhtarın hazır bulunmaması halinde kurul kendi azası arasından bir reis seçer. Sandık kurulları, seçimin intizam ve selametle cereyanını temin için gerekli tedbirleri almak, rey verme işlerini idare ve kontrol etmek, reyleri saymak ve bu hususu tutanağa geçirmek ve neticeyi müstenidatı ile birlikte vilayet merkezinde valilere ve kazalarda kaymakamlara bildirmek vazifesiyle mükelleftirler. Bu seçimlerde milletvekili seçimleri için kullanılan rey sandıklarından faydalanılır. Rey sandıkları mahallelerde muhtarların vazife gördükleri yerlere, köylerde ise köy odasına, camiine veya okuluna vaz olunur.

Madde 12 - Seçim başlamadan önce sandık kurulu, sandığın içinin boş olduğunu ve bir zarf atılmasına yetecek delikten başka açık yeri olmadığını tesbit ve bir tutanakla tevsik ettikten sonra dört tarafından bağlar ve bağlama yerini mumladıktan sonra muhtarlık mühürü ile mumun üzerini mühürler.

Madde 13 - Rey kullanacak kimse azalık karnesini kurul başkanına verir. Başkan, aza cetvelinde seçmenin adını bulur ve masa üzerinde duran muhtarlık mühüriyle mühürlenmiş zarflardan birtane vererek seçmenin evvelden hazırlıyacağı rey pusulasını, içi görülmeyecek şekilde katlanmış bir halde zarfa koymasını ve zarfı kapamasını tenbih eder. Seçmen bu işi yaptıktan sonra zarfı sandığa atar ve azalık cetvelinde isminin hizasındaki seçim hanesini imzalar. İmza atmasını bilmeyen veya arıza sebebiyle imza edecek durumda bulunmayan seçmen, sol elinin baş parmağını basar bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını basmış olduğu yanına yazılır. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu ismi yanına işaret edilir. Kurul başkanı, bundan sonra azalık karnesinin seçim hanesini mühürler ve karneyi sahibine iade eder. Azalık cetvelinde ismi bulunamamakla beraber azalık karnesini ibraz edenler cetvele ilave olunur ve seçime iştirak ettirilir.

Madde 14 - Rey verme işi biter bitmez kurul başkanı, yüksek sesle keyfiyeti ilan eder. Masa üzerinde sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Rey vermenin bittiği saat tutanağa geçirilir. Bundan sonra azalık cetvelinde yazılı olupta rey vermiş olanların sayısı, isimleri hizasındaki imza veya parmak izleri sayılarak tutanağa geçirilir ve netice yüksek sesle ilan edilir.

Madde 15 - Rey sayımına başlamadan önce kurul başkanı kurul azasından bir kişiyi cetvel kayıtçısı, bir başkasını sandıktan çıkarıp kendisine vermek ve bir diğerini de işlenecek rey puslalarını torbaya koymakla vazifelendirir. Sayım cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. Bunu mütaakıp sandık, rey verilen yerde ve hazır bulunanların gözü önünde açılır. İçindeki zarflar açılmadan sayılır ve reylerini kullanmış olan seçmen sayısına uygun olup olmadığı tutanağa geçirilir. Fazla zarf çıktığı takdirde tekmil zarflar yeniden sandığa konulur. Kurul Başkanı, sandıktan fazla sayıya tekabül edecek zarfı gelişi güzel alır. Bunlar açılmadan yakılır ve keyfiyet tutanağa geçirilir. Bundan sonra sandıktaki zarflar tekrar sayılır ve rey verenlerin sayısına tekabül ettiği görülürse hemen sayıma başlanır ve sayım işi aşağıdaki şekilde aralıksız devam eder. Vazifeli aza, sandıktan rey zarfını teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfın üzerinde onu atan seçmeni belli edecek imza, mühür veya işaret bulunup bulunmadığına baktıktan sonra zarfı açar içinden rey puslasını çıkartıp okur. Başkan okudukça cetvel kayıtçısı aza önündeki cetvelde ismi okunan adayın hizasına aldığı rey sayısını kaydeder. Kaydı yapılan puslaları başkan diğer vazifeli azaya verir, o da torbaya atar. Rey sayımı bitince torbaya atılmış olan rey puslalarının sandıktan, çıkan zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir.

Madde 16 - Aşağıda yazılı rey puslaları muteber değildir:

a) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkte ve mühürlü zarftan gayri bir zarfa konulmuş bulunan pusulalar;

b) İmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi bir işaret taşıyan pusulalar;

c) Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarftan çıkacak pusulalar;

d) İhtiva ettikleri isimlerden hiç biri sandık kurulunca okunamıyan pusulalar. Bir zarftan muhtelif isimleri muhtevi ve birden fazla rey pusulaları çıktığı takdirde bu pusulalardan hiç biri muteber olmaz. Aynı isimleri muhtevi pusuladan bir kaç tane çıkması halinde bunlar tek pusula sayılır. Seçilecek delege ve yedekleri sayısından daha az sayılı isim ihtiva eden rey puslaları olduğu gibi kabul edilir. Puslada seçilecek delege ve yedekleri sayısından fazla isim bulunduğu takdirde sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Aynı isim bir kaç defa yazılmışsa tek rey sayılır. Puslada yazılı isimlerden kurulca okunamıyan isimler, hesaba katılmaz.

Madde 17 - Reylerin sayımı ve neticelerin sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, sandık kurulu başkanı neticeleri yüksek sesle ilan eder. Bundan sonra bir tutanak tanzim edilerek muhtar ve azalar tarafından imzalanır ve resmi mühürle mühürlenir. Bu tutanakta aşağıda yazılı hususlar belirtilir:

a) Rey vermenin yapıldığı tarih ve gün;

b) Oyların tasnifi için sandığın hangi saatte açıldığı;

c) Muhtarlıktaki listeye göre rey vereceklerin sayısı;

d) Listede adları bulunmadığı halde azalık karneleri mevcut olduğu için listeye ilave edilenlerin sayısı;

e) Rey kullananların sayısı;

f) Sandıktan çıkan zarf sayısı, bunların rey vermemiş olanların sayısını belirten tutanaklarla karşılaştırılmasının neticesi ve fazla çıkmışsa bu fazlanın kaç tane olduğu ve yakıldığı;

g) Muteber sayılan rey puslalarının sayısı;

h) Rey puslalarından kaç tanesinin hangi sebepten ötürü muteber sayılmamış olduğunun izahı;

i) Rey almış olanların soyadı alfabe sırasına göre, kaçar rey aldıkları (rakkamla ve yazı ile);

j) Sayım neticesinin başkan tarafından orada hazır bulunanlara ilan edildiği;

k) İtiraz edilmiş ve ihtilaflı görülmüş fakat muteber addolunmuş rey puslalarının sayısı;

l) Rey vermede kanuna ve nizamnameye aykırılık bulunduğu haber verilmiş, şikayet veya itirazda bulunulmuş ise, bunların nelerden ibaret olduğu ve kurulca bunun üzerine ne karar verildiği;

m) Seçimi kazanan asıl ve yedek delegelerin adları, soyadları ve aldıkları rey miktarı.

 

Madde 18 - Sandık başı işlerinden dolayı sandık kurullarına ilgili ziraat odası azası tarafından yapılacak itiraz veya şikayetler kurulca derhal karara bağlanır ve itirazı yapana sandık başında tefhim edilir. Alakalısı bu karara da itiraz ederse keyfiyet tutanağa geçirilir. Sandık kurullarına, en geç yukarıki maddede yazılı tutanağın tanzimine kadar, şikayet ve itirazda bulunulabilir. İhbar, şikayet veya itirazda bulunan, adını, soyadını ve adresini açıkça bildir mezse müracaatı tetkik edilmez.

Madde 19 - Sandık kurullarının kararları ve tutanakların tanzim işlemleri aleyhine alakalılar tarafından derhal sandık kurulu vasıtasiyle veya nihayet rey verme gününün ertesi günü saat 17 ye kadar mahalli idare heyetlerince tetkik edilmek üzere sözle veya yazı ile kazalarda kaymakamlıklara vilayetlerde valiliklere şikayet veya itirazda bulunulabilir. İtiraz ve şikayetler üç gün içinde kati olarak karara bağlanır. Bu kararlar aleyhine başka bir mercie müracaat olunamaz. İhbar, şikayet ve itirazlar rey vermeğe ve her türlü seçim işlerinin devamına engel olmaz. İdare heyetlerinin kararları müracaatı yapanlara yazı ile bildirilir veya hazır iseler tefhim olunur.

Madde 20 - En çok rey alarak umumi heyete asli ve yedek delege seçildikleri tahakkuk edenlerin seçim mazbataları sandık kurulu tarafından tanzim edilerek alakalılara tebliğ edilmek üzere vilayetlerde valilere, kazalarda kaymakamlara gönderilir.

Madde 21 - Seçim tutanakları ile sayım cetvelleri hesaba katılan ve varsa katılmayan veya itiraza uğrayan rey puslaları ve diğer seçim evrakı itiraz vakı olduğu takdirde kati ve nihai netice alınıncaya kadar, itiraz vakı olmadığı veya daha önce neticelendiği takdirde seçimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle vilayetlerde valiler, kazalarda kaymakamlar tarafından muhafaza ettirilir. Bu müddet sonunda imha edilerek durum bir tutanakla tesbit olunur.

Madde 22 - Bir seçim çevresinde kaç delege çıkması lazımgeliyorsa seçimler bunun iki misli üzerinden yapılır. Bunlardan en çok rey alanlar sırasiyle delege ve diğerleri yedek seçilmiş sayılır. Musavat halinde sandık kurulu tarafından kur'a çekilir. Birden fazla yedek bulunması halinde inhilal eden delegenin yerine bunlardan en çok rey almış olanlar geçer. Yedekler müsavi rey almışlarsa bunların arasında vilayetlerde valiler kazalarda kaymakamlar tarafından kur'a çekilir. Bir seçim devresi içinde delegelikler ve yedekler tamamiyle inhilal ettiği veya delege açıkları yedeklerle kapatılamadığı takdirde oda umumi heyeti toplantısı olacaksa bu kabil seçim çevreleri için delegeler kazalarda kaymakamlar, vilayetlerde valiler tarafından seçilmeğe elverişli olanlar arasından tayin edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzuvların teşekkülü

Madde 23 - Ziraat odaları uzuvlarına seçileceklerden kanunda yazılı şartlardan başka aranılacak vasıflar şunlardır:

1 - Oda umumi heyetine seçilecek delegeler için:

a) Türkçe okuyup yazma bilmek;

b) Erkeklerde askerlik vazifesini yapmış bulunmak;

c) Mahcur olmamak.

2 - Oda meclislerine seçilebilmek için:

a) Delege bulunmak;

b) 22 yaşını bitirmiş olmak;

c) Şeref ve haysiyeti muhil veya ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasını müstelzim bir suçtan dolayı mahkümiyeti olmamak;

d) İyi şöhret sahibi olmak;

e) En az ilk tahsil yapmış olmak (Köy delegeleri için üç yıllık köy ilkokulunu bitirmek kafi sayılır).

Madde 24 - Oda umumi heyeti, kanunun 7 ve 8 inci maddeleri gereğince toplantılarını yapar. İlk toplantıda riyaset divanını teşkil etmek üzere açık reyle bir reis, bir reis vekili ve iki katip seçilir. Bunu mütaakıp yoklama yapılarak delegelerin hüviyeti ve toplantı nisabının bulunup bulunmadığı tesbit olunur. Nisap olduğu takdirde oturum açılır, aksi halde ertesi güne bırakılır. Ertesi gün nisap olmasa dahi umumi heyet faaliyete geçer.

Madde 25 - Oda meclisi seçimleri, umumi heyet tarafından gizli reyle yapılir. Seçime başlamadan önce delegeler kendi aralarından 5 kişilik bir tasnif heyeti seçerler. Kapalı bir kutuya atılan rey puslaları bu heyet tarafından tasnif edilir ve netice bir mazbataya bağlanır.

Madde 26 - Oda meclisi tarafından yapılacak idare heyeti seçimi hakkında da yukarıki madde hükmü tatbik olunur. Şu kadar ki oda meclisinin kendi arasından seçeceği tasnif heyeti 3 kişiden teşkil edilir.

Madde 27 - Kanunun 41 inci maddesi gereğince oda meclisi ve idare heyetlerine seçilmiş asli aza adedi kadar yedek aza da seçilir. Asli ve yedek aza seçimi bir arada yapılır. Sırasiyle en çok rey alanlar asli, diğerleri yedek aza seçilmiş sayılır. Müsavat halinde tasnif heyetince kur'a çekilir. Asli azalıklarda inhilal olduğu takdirde bunların yerlerine yedeklerden en çok rey alanlar sırasiyle alınır. Müsavat halinde yerine göre oda meclisi veya idare heyeti tarafından kur'a çekilir.

Madde 28 - İdare heyetine seçilmiş aza sayısı yarıya veya daha aşağı düştüğü ve yedeklerle bu sayının en az yarıdan bir fazlasına çıkarılmasına imkan olmadığı takdirde oda meclisi yeniden bir idare heyeti seçer. Bu heyet evvelki heyetin müddetini tamamlar.

Madde 29 - Oda meclislerinin seçilmiş aza sayısı yarıya veya daha aşağı düştüğü ve bu sayının en az yarıdan bir fazlaya çıkarılmasına yedekler kafi gelmediği takdirde mahalli en büyük mülkiye amirinin daveti üzerine umumi heyet toplanıp yeni bir meclis seçer. Meclis yenilenince idare heyeti seçimi de yenilenir. Yeni meclis eski meclisin, yeni idare heyeti eski idare heyetinin müddetini tamamlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giriş ücretleri ve yıllık aidat

 

Madde 30 - Kanunun 20 nci maddesi gereğince tahsil olunacak giriş ücretleri ve yıllık aidat miktarları bakımından oda azaları 5 dereceye ayrılır. Azalık derecelerinin tayininde azanın yıllık gayri safi çiftçilik geliri nazarı itibara alınır. 100.000 lira veya daha yukarı geliri olanlar birinci, 50.000 - 100.000 liraya kadar geliri olanlar (50.000 dahil) ikinci, 25.000 liradan 50.000 liraya kadar geliri olanlar (25.000 dahil) üçüncü, 5.000 liradan 25.000 liraya kadar (5.000 dahil) geliri olanlar dördüncü, 5.000 liradan aşağı geliri olanlar beşinci derece çiftçi addolunur. Kurumlar, çiftçiliğe tahsis edilmiş sermayeleri ve bu husustaki gelirleri ne olursa olsun birinci derece çiftçi sayılırlar.

Madde 31 - Giriş ücretleri, birinci derece çiftçiler için 500 - 5000, ikinci derece çiftçiler için 250 - 500, üçüncü derece çiftçiler için 100 - 250, dördüncü derece çiftçiler için 25 - 100, beşinci derece çiftçiler için 1 - 25 liradır.

Madde 32 - Yıllık aidatın asgari hadleri; birinci derece çiftçiler için 500, ikinci derece çiftçiler için 250, üçüncü derece çiftçiler için 100, dördüncü derece çiftçiler için 25, beşinci derece çiftçiler için 1 liradır. Yıllık aidatın azami had, azanın bir evvelki yıl gayri safi çiftçilik gelirlerinin en az binde biri ve en çok binde beşi nispeti üzerinden hesaplanır. Birinci derece çiftçilerde bu nispet, binde beşten aşağı olamaz.

Madde 33 - Birinci, ikinci ve üçüncü derecede çiftçiler, bir takvim yılına ait gayrisafi çiftçilik gelirlerini o takvim yılını takip eden üç ay içinde azası bulundukları odaya bildirmek zorundadırlar. Dördüncü ve beşinci derecede çiftçilerin gayri safi çiftçilik gelirleri, nizamnamenin üçüncü maddesinde yazılı cetvellerin hususi hanesinde gösterilir.

Madde 34 - Giriş ücreti ve yıllık aidat tarifeleri yukarki maddelerde yazılı esaslar dairesinde oda idare heyetlerince hazırlanır ve oda meclislerinin tasdiki üzerine yürürlüğe girer.

Madde 35 - Odaya kaydedildiği veya kaydedilmesi lazım geldiği tarihten itibaren takvim yılının bitmesine 6 ay veya daha az bir müddet kaldığı takdirde o yıl için azaya yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Yıllık aidat iki müsavi taksitte ödenir. Taksitlerin ödeme müddetlerinin, başlangıcı mahallin hususiyetlerine ve iktisadi şartlarına göre Ziraat Odası İdare Heyetinin teklifi üzerine Ziraat odası meclisince tayin edilir. Azalar, taksitleri bu tarihten itibaren en geç bir ay içinde ödemeğe mecburdurlar.

Madde 36 - Her aza, azalık karnesinin kendisine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde giriş ücretini ödemek zorundadır. Odaların ilk teşekkülünde hakiki şahıs olan azalar için bu bir aylık müddet, azalık karnesinin verildiği tarihten bir yıl sonra başlar.

Madde 37 - 35 ve 36 ncı maddelerde yazılı müddetler içinde giriş ücretlerini ve aidatlarını ödemeyenler hakkında kanunun 35 ve 36 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 38 - Azalar için tesbit edilen giriş ücretleri ve yıllık aidat miktarları, kurumlara yazı ile bildirilir, hakiki şahıslara mütaallik olanlar, bunların asli azalık cetvellerini tanzim etmiş olan Muhtarlıklara gönderilir. Giriş ücreti ve yıllık aidat cetvelleri, muhtarlıklarca bu nizamnamenin 6 ncı maddesinde yazılı usule tabi tutulur. Alakalılar 7 nci maddede yazılı usul dairesinde ve müddet içinde itirazda bulunabilirler. Bu itirazlar oda meclislerince tetkik edilerek 7 nci madde hükümleri dairesinde karara bağlanır ve muameleye tabi tutulur. Kanun yollarına müracaat, salahiyetli mercilerce aksine karar verilmiş olmadıkça tahsilatı durdurmaz.


 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücret karşılığında yapılacak hizmetler ve yıllık yardımların taksit zamanları

 

Madde 39 - Odalarca mukabilinde ücret alınabilecek hizmetler şunlardır:

a) Kitap halinde mesleki ilmi neşriyat (Çiftçiyi aydınlatmak maksadiyle broşür, risale ve tamim halinde yapılan yayınlar hariç);

b) Yedi çalışma gününden fazla sürecek kurslar (günlük çalışma saati ne olursa olsun);

c) Kış dershaneleri;

d) Fenni ve modern ziraat işletmeleri ve tesisleri için (Mesken, ahır, ağıl, kümes ve benzeri dahil) hususi planlar hazırlanması, hesaplarının yapılması ve inşaatın kontrolü;

e) Hakemlik ve ekspertiz işleri;

f) Laboratuvar,ilaçlama ve nebat hayvan hastalıklariyle mücadele hizmetleri;

g) Sıfat ve suni tohumlama hizmetleri;

h) Hayvan muayene ve tedavi işleri,

i) Hakiki ve hükmi şahıslar yararına sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve toprak verimliliğini muhafaza hizmetleri, Mahallindeki icap ve ihtiyaçlara göre oda meclisinin teklifi ve Odalar Birliği İdare Heyetinin tasdiki üzerine bu maddede yazılı hususlara dahil bulunmayan hizmetler de ücrete tabi tutulabilir.

Yukarki b, c, g fıkralarında yazılı hizmetler, mahallindeki icap ve zaruretlere göre Oda Meclisinin teklifi ve Odalar Birliği İdare Heyetinin tasvibi üzerine ücretten istisna edilebilir.

Bu maddede yazılı hizmetlerin ücrete tabi olması için hizmetin Ziraat Odasının kendi tahsisatından yapılmış olması şarttır. Ziraat Odasının herhangi bir hizmetin yapılmasına tavassutu halinde ancak tahakkuk eden gerçek masrafları

Başkanımız
Halil İbrahim Balıkçı
Gelişmelerden Haberdar Olun
İstatistikler
Aktif Ziyaretçi : 1
Dün Tekil : 32
Bugün Tekil : 37
Toplam Tekil : 75736